ประกันชีวิตแบบบำนาญ เพื่อการเกษียณ รับเงินบำนาญจนถึงอายุ 99 ปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยมีให้เลือกแบบ 5 ปี 10 ปี และถึงอายุ 60 ปี (รายปี / ราย 6 เดือน หรือ รายเดือน)
 • รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 60 ปี จนถึง 99 ปี
 • เลือกรับเงินบำนาญแบบรายปี ปีล่ะ 24% หรือรายเดือน เดือนละ 2.025% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีเสียชีวิตก่อนรับบำนาญ รับมูลค่าสูงสุดระหว่าง 105% ของเบี้ยประกันภัยสะสม หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนภาษีได้

แบบประกันนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้มีเงินได้ที่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • ผู้ที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ต่ำ แต่ต้องการรักษาระดับผลตอบแทนไม่ให้ลดลงและคงที่ในอนาคต
 • ผู้ต้องการเก็บเงินเพื่อเป้าหมายหลังเกษียณ
 • พนักงานบริษัท / เจ้าของธุรกิจ / คนโสด

สนใจแบบประกันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์

ตัวอย่างความคุ้มครอง My Wish Retirement

my wish retirement
Retirement

ตัวอย่างค่าเบี้ย My Wish Retirement

 • เพศชาย อายุ 30 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
 • เลือกแผนชำระเบี้ย ถึง อายุ 60 ปี
 • ชำระเบี้ยรายปี 122,310 บาท

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

 • นาย ก. เพศชาย อายุ 30 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 99 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ย : ถึงอายุ 60 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย : 1,000,000 บาท
 • ชำระเบี้ยปีละ : 122,310 บาท
 • เลือกรับบำนาญรายปี

หากนาย ก. เสียชีวิต อายุ 65 ปี ในช่วงรับเงินบำนาญ ได้รับความคุ้มครองชีวิตตามจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว หักด้วยผลประโยชน์ที่ได้รับมาแล้ว ผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับคือ ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตและผลประโยชน์บำนาญ 

รับบำนาญทั้งหมด 240,000 x 6 ปี = 1,440,006 บาท
และรับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต = 3,669,330 – 1,440,006
= 2,229,294 บาท
 • อายุรับประกันภัย 20-55 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ย 5 ปี
 • อายุรับประกันภัย 20-54 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยถึงอายุ 60 ปี
 • อายุรับประกันภัย 20-50 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ย 10 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี
 • ระยะเวลาชำระค่าเบี้ยประกันภัย 5 ปี, 10 ปี, ถึงอายุ 60 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี / ราย 6 เดือน / หรือรายเดือน
 • ผู้เอาประกันไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ โดยบริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยตามทางค้าปกติ ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัย ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้าง ความสมบูรณ์ของสัญญา ประกันภัยในกรณีนี้ได้
 • ผู้เอาประกันฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 • โครงการ My Wish Retirement 99.5, 99.10 และ 99.60 เป็นชื่อทางการตลาด โดยชื่อแบบประกันที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คือแบบ “บีแอลเอ บำนาญ 99”
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน ซึ่งต้องเสียภาษีในแต่ละปีไม่เกิน 200,000 บาทและเมื่อรวมกันสามารถใช้สิทธิได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
 • บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไข ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • เอกสารนี้ใช้เพื่อการเสนอขายเบื้องต้นเท่านั้น โดยรายละเอียดความคุ้มครองรวมถึงผลประโยชน์ จะระบุไว้ในกรมธรรม์ พร้อมข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างสมบูรณ์
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุด ผู้เอาประกันภัยควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • นายหน้าประกันภัย ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด
 • รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


คำถามที่พบบ่อย

ต้องตรวจสุขภาพหรือแถลงสุขภาพหรือไม่

ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต

เลือกชำระค่าเบี้ยประกันได้ 3 แบบ รายปี , รายเดือน , ราย 6 เดือน

สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันชีวิตวางแผนมรดก

ประกันชีวิต My Gift 10.10

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 976 บาท
 • คุ้มครอง : 10 ปี
 • ส่งเบี้ย : 10 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
ดูรายละเอียด
ประกันชีวิตวางแผนมรดก

TISCO My Gift Prestige

ค่าเบี้ยตามทุนประกัน
 • คุ้มครอง : 99 ปี
 • ส่งเบี้ย : 10, 15, 20 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
ดูรายละเอียด
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

TISCO My Wish 12.5

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 29,550 บาท/ปี
 • คุ้มครอง : 12 ปี
 • ส่งเบี้ย : 5 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
ดูรายละเอียด