สะดวก และรวดเร็วกว่า

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง การชำระเบี้ยประกันภัย เพื่อลดหย่อนภาษี ปี 2565

tax certificate tisco
logo aia

ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าใช้งาน : เลขบัตรประจำตัวประชาชน, วัน/เดือน/ปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับบริษัท, อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ

สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ 1581

logo bankok insurance

ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าใช้งาน :เลขบัตรประจำตัวประชาชน, วัน/เดือน/ปีเกิด, อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ

กรุงเทพประกันชีวิต

ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าใช้งาน : เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับบริษัท, อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ

สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ 02-777-8888

logo thailife

ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าใช้งาน :เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับบริษัท, เลขที่กรมธรรม์

  • ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านแอปพลิเคชัน Thai Life Insurance

สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ 1124

logo lmg

ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าใช้งาน :เลขบัตรประจำตัวประชาชน, ชื่อ – นามสกุล, วัน/เดือน/ปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับบริษัท, อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ

บริษัทประกันดำเนินการจัดส่ง SMS ในส่วนของ Link สำหรับเข้าไปกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอลดหย่อนภาษี ของปี 2565 ให้กับทางผู้เอาประกันภัย ตามข้อมูลที่ให้ไว้กับบริษัท สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02-648-6272

logo prudential

ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าใช้งาน :เลขบัตรประจำตัวประชาชน

แจ้งความประสงค์การใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ประจำปี 65 ผ่าน LINE Official Prudential Thailand ได้ตั้งแต่วันที่ 31/01/2566 เป็นต้นไป
หมายเหตุ: เบื้องต้นทางพรูเด็นเชียลมีดำเนินการส่ง sms ให้ลูกค้าไม่เกินวันที่ 31/01/2566

สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ 1621

logo southeast

ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าใช้งาน :เลขบัตรประจำตัวประชาชน, วัน/เดือน/ปีเกิด, อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ

แจ้งความประสงค์การใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ประจำปี 65 ผ่านฝ่ายบริการฯ โดยสามารถติดต่อได้ที่ 1726
หมายเหตุ: ในปีแรกใบเสร็จที่ใช้ในการลดหย่อนภาษีจะอยู่ในเล่มกรมธรรม์

logo viriyah

การใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ กรณีลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพ สำหรับผู้มีภาษีเงินได้

ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าใช้งาน :เลขบัตรประจำตัวประชาชน, วัน/เดือน/ปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับบริษัท, อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ

การใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ กรณีลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา สำหรับผู้มีภาษีเงินได้ รวมถึงบิดา-มารดาของคู่สมรสผู้มีภาษีเงินได้

ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าใช้งาน :แบบฟอร์มลดหย่อนภาษี บิดา-มารดา, สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกรมธรรม์, สำเนาบัตรประชาชนของบุตรที่เป็นผู้ชำระเบี้ยให้บิดามารดา

ผู้เอาประกันภัย จัดเตรียมเอกสารและส่งมาที่อีเมล [email protected] ตรวจสอบเอกสารส่งต่อทีมกรมธรรม์
บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขใบเสร็จ และนำส่งข้อมูลไปยังสรรพากร (สรรพากรนำข้อมูลเข้าระบบตามระยะเวลาที่สรรพากรกำหนด)