ปรับปรุงล่าสุด: 7 เมษายน 2565

คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัททิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด

การเข้าสู่เว็บไซต์หรือการใช้งานเว็บไซต์ www.tiscoinsure.com ของ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด (“บริษัท”) ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ทุกประการ

 

กรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น บรรดาทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นสิทธิของ บริษัทโดยชอบด้วยกฎหมาย ห้ามบุคคลใดๆ ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

 

การใช้ข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ

ข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการกระทำใดๆ ผ่านบริการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยออนไลน์ หากได้กระทำไปโดยการใช้ข้อมูลอื่นใดที่บริษัทจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ผูกพันผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆทั้งสิ้น และผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยผู้ใช้บริการหรือบุคคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆก็ตาม โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการจะไม่นำมาเป็นข้ออ้าง โต้แย้ง หรือฟ้องร้องต่อสู้กับบริษัททั้งสิ้น
 2. ในการใช้บริการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยออนไลน์ ผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามข้อเท็จจริง เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทผู้รับประกันภัย หากผู้ใช้บริการแจ้งข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ผู้ใช้บริการอาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
 3. ผู้ใช้บริการควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัยก่อนพิจารณาตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้บนหน้าเว็บไซต์นี้
 4. ผู้ใช้บริการจะต้องยืนยันตัวตนในการซื้อประกันภัยออนไลน์ โดยการกรอกรหัส OTP ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับข้อความที่ระบุรหัส OTP ผ่านช่องทาง SMS ที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้ และเมื่อผู้ใช้บริการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับ E-mail ยืนยันการซื้อประกันภัย พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขายประกันภัย
 5. ผู้ใช้บริการจะต้องชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
  1. กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต – จะต้องทำรายการชำระเงินทันทีหลังจากยืนยันตัวตนเสร็จสิ้น
  2. กรณีชำระผ่าน QR Code – จะต้องทำรายการชำระเงินภายใน 7 วันนับจากวันที่ทำรายการซื้อประกันภัยออนไลน์

  ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ได้ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่กำหนด รายการซื้อประกันภัยออนไลน์จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

 6. เมื่อผู้ใช้บริการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ E-mail ยืนยันการชำระเงิน และได้รับ E-mail นำส่งกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทผู้รับประกันภัยภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ชำระเงิน
 7. ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดและข้อมูล (โดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน) ที่ผู้ใช้บริการส่งให้บริษัทในขณะใช้เว็บไซต์นั้นถูกต้องและครบถ้วน สำหรับการชำระค่าผลิตภัณฑ์ประกันภัย หรือการขอให้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยอัตโนมัติ และบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่ผู้ใช้บริการใช้จะต้องเป็นของผู้ใช้บริการและไม่อยู่ในชื่อของบุคคลอื่น
 8. เนื้อหาบนเว็บไซต์ของบริษัทไม่ถือเป็นคำเสนอเพื่อขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัท ดังนี้ การแจ้งความประสงค์เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยของผู้ใช้บริการจึงเป็นเพียงคำเสนอเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยของผู้รับประกันภัยเท่านั้นซึ่งผู้รับประกันภัยอาจตอบรับหรือตอบปฏิเสธคำเสนอของผู้ใช้บริการได้โดยพิจารณาจากเงื่อนไขและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ของผู้รับประกันภัยและคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้ใช้บริการส่งคำขอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยและผู้รับประกันภัยได้ตอบรับคำเสนอแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับการแจ้งยืนยันการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทผ่านทางเว็บไซต์
 9. กรณีผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ไม่สามารถซื้อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ ผู้ใช้บริการสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยผู้ใช้บริการรับทราบว่า การให้ข้อมูลดังกล่าว ถือเสมือนผู้ให้บริการได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการติดต่อเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้แก่ผู้ใช้บริการแล้ว

 

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งถึงการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้แก่บริษัทผ่านทางเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของบริษัท https://www.tisco.co.th/th/privacy-notice.html และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด และในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัท ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดตามประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทด้วย

 

ข้อจำกัดในการใช้งาน

ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของบริษัทไปในทางใดๆ ก็ตามที่อาจเป็นเหตุให้การเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทขัดข้อง ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าผู้ใช้บริการมีความรับผิดชอบต่อทุกๆ การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งออกจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ

 

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์กับบุคคลภายนอก(“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) ที่ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าการเชื่อมโยงดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท บริษัทไม่ได้ตรวจทานอนุมัติและไม่รับผิดชอบในเนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือเว็บไซต์ใดๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้ หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยในเว็บไซต์นี้รวมถึงความถูกต้อง คุณภาพของเนื้อหา และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการ หรือที่ผู้ใช้บริการได้รับ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกหรือที่บุคคลภายนอกได้รับ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้หรือไม่ก็ตาม ข้อความจำกัดความรับผิด

บริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดของบริษัท และความสูญเสียหรือเสียหายอย่างใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหรือดำเนินการโดยตรงของบริษัท ซึ่งรวมถึงการที่อินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องกล หรือสายโทรศัพท์หรือเครื่องมือติดต่ออื่นไม่ทำงาน มีความบกพร่อง ผิดพลาด ไม่สมบูรณ์ หรือปัญหาอันเกิดจากการต่อ การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ไวรัสจากการใช้งานบนระบบอินเทอร์เน็ต การโจรกรรม ความผิดพลาดของผู้ประกอบการอื่น ภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย และการประท้วงนัดหยุดงาน หรือปัญหาแรงงานอื่นๆ

 

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทขึ้น บริษัทและคู่กรณีทุกฝ่ายต้องเสนอข้อพิพาทหรือใช้สิทธิเรียกร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยเท่านั้น

 

การชดใช้ค่าเสียหาย

หากผู้ใช้บริการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานของบริษัท ผู้ใช้บริการยินดีที่จะจ่ายค่าชดเชยให้บริษัทสำหรับความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการละเมิดของผู้ใช้บริการ

 

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางเว็บไซต์ และถือว่า ผู้ใช้บริการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้งานเว็บไซต์

 

ข้อตกลงอื่นๆ

การล่าช้าหรืองดเว้นใด ๆ ในการใช้สิทธิของบริษัทตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงนี้ไม่ถือว่าบริษัทสละสิทธิ หรือให้ความยินยอมในการที่ผู้ใช้ผิดสัญญา หรือผิดข้อตกลงนี้แต่ประการใด

ถ้าในเวลาหนึ่งเวลาใด ข้อความใดข้อความหนึ่งในข้อตกลงนี้โมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือขัดต่อกฎหมาย หรือไม่อาจใช้บังคับได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้ถือว่าข้อความนั้น ๆ ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อความสมบูรณ์ถูกต้อง และการใช้บังคับกันได้ของข้อความอื่น ๆ หรือทำให้ข้อความอื่น ๆ เสื่อมเสียไปแต่ อย่างใด

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกการให้บริการเว็บไซต์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา และบริษัทอาจจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

หากผู้ใช้บริการมีคำถามเกี่ยวกับการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านเว็บไซต์นี้ หรือมีข้อขัดข้องในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท โปรดติดต่อ 02 633 6060 หรือ Line@TISCOInsure