ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัย คืออะไร

ผู้เอาประกัน ผู้รับประกัน

เมื่อคุณเริ่มอ่านกรมธรรม์ประกันภัย เราจะพบกับคำว่าผู้เอาประกันภัย และคำว่าผู้รับประกันภัย แล้วเกิดความสงสัยว่าแล้วมันคืออะไร เพราะ 2 คำนี้นั้นมีความใกล้เคียงกันมาก แต่ความสับสนนี้จะหมดไป เพราะเรา TISCOInsure ประกัน มีคำตอบมาให้คุณแล้ว

ผู้รับประกันภัย (The Insurer)

คือ บริษัทประกันภัยที่รับความเสี่ยง เป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย (Insured)

คือ บุคคลที่ซื้อประกันกับบริษัทประกัน และจ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกัน เพื่อแลกกับการที่เมื่อคุณเกิดภัยตามที่ระบุไว้ในประกันภัยคุณก็จะได้เงินชดเชยตามสัญญา (เรียกว่า ค่าสินไหม ทดแทน)

หน้าที่อื่นของ ผู้เอาประกัน นอกจาก ผู้เอาประกัน จะมีหน้าที่ในการชำระเบี้ยประกันภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เอาประกัน (Insured) ยังต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น คุณมีโรคประจำตัวหรือไม่ ตามความเป็นจริงในการทำสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา

แชร์บทความนี้