ประกันโรคร้ายแรง คุ้มครอง 8 กลุ่มโรคร้าย ครอบคลุมสูงสุดมากถึง 108 โรค

จุดเด่นของ CI Extra Care

 • คุ้มครอง 8 กลุ่มโรคร้ายแรง ครอบคลุมสูงสุดมากถึง 108 โรค
 • ความคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท ต่อกลุ่มโรคร้ายแรง รวมสูงสุด 700% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ไม่มีระยะเวลารอคอยระหว่างกลุ่มโรค
 • ค่ารักษาพยาบาลรายวัน ในฐานะผู้ป่วยในจากการรักษาโรคร้ายแรง สูงสุดวันละ 10,000 บาท

ประกันสุขภาพนี้เหมาะกับใคร

 • เด็ก
 • คนวัยทำงาน
 • ผู้ที่มีความกังวลค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรง
 • ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคร้ายแรง ซึ่งสามารถสืบต่อทางพันธุกรรมได้

สนใจแบบประกันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์

ตารางความคุ้มครองประกันโรคร้ายแรง

ความคุ้มครองโรคร้ายแรง สูงสุด 5 ล้านบาท ต่อกลุ่มโรคร้ายแรง

ตารางความคุ้มครอง ประกันโรคร้ายแรง

ตัวอย่างค่าเบี้ย

เพศชาย อายุ 40 ปี

 • แผน 2
 • ความคุ้มครอง 3 ล้านบาท
 • เบี้ยประกันภัยต่อปี 13,916 บาท

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

นาย ก. อายุ 30 ปี ซื้อ TISCO CI Extra Care แผน 2 จำนวนเงินเอาประกันภัย 3,000,000 บาท
1. ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ (โรคกลุ่ม 2) ได้รับผลประโยชน์ 30 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 900,000 บาท
2. ต่อมา ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด (โรคกลุ่ม 2) ได้รับผลประโยชน์ 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,500,000 บาท
3. ต่อมาป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (โรคกลุ่ม 2) ได้รับผลประโยชน์ 600,000 บาท

รวมจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ได้รับ 3,000,000 บาท ทั้งนี้การเจ็บป่วยดังกล่าว เกิดขึ้นภายในปีกรมธรรม์เดียวกัน

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 6 เดือน – 70 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้สูงสุดถึงอายุ 98 ปี
 • รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นหลัก
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยของความคุ้มครองโรคร้ายแรงรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย
 • เบี้ยประกันภัยจะปรับขึ้นตามช่วงอายุ หรือตามอัตราที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
 • การตรวจสุขภาพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ไม่คุ้มครอง อาการของโรคร้ายแรง หรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นในระยะเวลา ดังนี้

 • ก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญา หรือก่อนวันต่ออายุสัญญานี้สิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย
 • ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันที่ได้มีการต่ออายุกรณีสัญญานี้สิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยสมัครกรมธรรม์เพื่อเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย และเกิดโรคร้ายแรงก่อนในระยะเวลา ข้อ 1 และระหว่างข้อ 2 ความคุ้มครองเฉพาะส่วนเพิ่มนี้จะไม่มีความคุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสาเหตุต่อไปนี้

 • การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • สูดดม ดื่ม กิน ฉีด หรือนำสารมีพิษเข้าร่างกาย ไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
 • ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
 • การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS)
 • การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้
 • ความบกพร่องของร่างกาย การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บที่ผู้เอาประกันทราบอยู่แล้วในขณะที่สัญญาประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ แต่มิได้แจ้งให้บริษัททราบ
 • การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้น หรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
 • การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
 • การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
 • การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 • ความคุ้มครองโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคใดกลุ่มโรคหนึ่ง ที่บริษัทได้จ่ายผลประโยชน์สูงสุดตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกลุ่มโรคร้ายแรงนั้นๆ แล้วจะสิ้นผลบังคับทันที กรณีที่บริษัทยังไม่ได้จ่ายผลประโยชน์หรือยังจ่ายไม่ครบตามเงื่อนไขผลประโยชน์สูงสุดความคุ้มครองโรคร้ายแรงในกลุ่มนั้นจะยังคงมีผลบังคับต่อไป โดยผลประโยชน์ที่เหลือจะเท่ากับผลประโยชน์สูงสุดหักด้วย จํานวนเงินผลประโยชน์ที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)
 • ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)


FC 2024 web TISCO 1900x400px

คำถามที่พบบ่อย

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
 •  การป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือ วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
  • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  • ริดสีดวงทวาร
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • นิ่วทุกชนิด
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • เส้นเลือดขอดที่ขา
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ตรวจตามเกณฑ์ของบริษัทผู้รับประกัน

รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน

ไม่สิ้นสุดความคุ้มครอง ยังได้รับความคุ้มครองในกลุ่มอื่นๆ อยู่ตามความคุ้มครองของกรมธรรม์

หากเข้าเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ก็จ่ายผลประโยชน์ให้

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Easy Health

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 9,378 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 5,000,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: เหมาจ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยนอก: –
 • ค่าห้อง : ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Prestige

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 18,611 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 100,000,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: เหมาจ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยนอก: ซื้อเพิ่มได้
 • ค่าห้องสูงสุด: 25,000 บาท
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Saver

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,940 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 300,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: ไม่เกิน 50,000 บาท/ต่อครั้ง
 • ผู้ป่วยนอก: –
 • ค่าห้องสูงสุด : ตามจริง
ดูรายละเอียด