ประกันสุขภาพเหมาจ่าย วงเงินคุ้มครองสูง ครอบคลุมการรักษาที่ทันสมัย

จุดเด่น My Care Prestige Health

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และแบบฉุกเฉิน
 • คุ้มครองค่ารักษาสูงสุดถึงอายุ 99 ปี
 • ความคุ้มครองสูง สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ถึง 100 ล้านบาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลสูงสุด 25,000 บาทต่อวัน
 • ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม กายภาพบำบัดและการแพทย์ทางเลือก
 • ยกเว้นเบี้ยประกันภัยเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

ประกันสุขภาพนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ต้องการวงเงินค่ารักษาพยาบาลระดับ 10-100 ล้านบาทต่อปี สามารถขยายแผนการรักษาได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก
 • ต้องการซื้อประกันสุขภาพ พร้อมความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 • ผู้ที่มีหรือไม่มี สวัสดิการด้านสุขภาพ
 • ต้องการประกันที่ครอบคลุมการรักษาที่ทันสมัย
 • บุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างน้อย 180 วันต่อปี ที่มีอายุระหว่าง 11 – 80 ปี

สนใจแบบประกันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์

แผนความคุ้มครอง และพื้นที่ความคุ้มครอง

ตัวอย่างค่าเบี้ย

เพศ ชาย/เพศหญิง อายุ 30 ปี

 • เลือกอาณาเขตความคุ้มครองประเทศไทย
 • เลือกแผน 1 ความคุ้มครอง 10 ล้านบาท
 • ค่าเบี้ย 18,611 บาท

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

นาย ข. เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากผ่าตัดไส้ติ่ง เป็นเวลา 3 วัน แต่ไม่ได้เรียกร้องผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน จากประกันสุขภาพ My Care Prestige Health และก็ภายในปีกรมธรรม์นั้นไม่ได้มีการเข้าพักรักษาตัวใดๆอีก จนครบปีกรมธรรม์

– กรณีดังกล่าว ลูกค้าสามารถรับผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้กรณีเป็นผู้ป่วยใน แต่ไม่ได้เรียกร้องผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน จากประกันสุขภาพ My Care Prestige Health จำนวน 3 วัน ๆ ละ 2,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย) เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท

 • อายุที่รับประกันภัย ตั้งแต่ 11 – 80 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี โดยสามารถซื้อความคุ้มครองต่อเนื่องได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิตที่ประกันสุขภาพ เพลสทีจ เฮลธ์ แนบอยู่ หรือคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี ราย 6 เดือน หรือราย 3 เดือน (ตามสัญญาประกันชีวิตหลัก)
 • ผู้เอาประกันภัย 1 ราย สามารถซื้อประกันสุขภาพ เพลสทีจ เฮลธ์ ได้เพียง 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) สำหรับ โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน)
  หรือที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก เว้นแต่

  • ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
  • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือ การป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษา หรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบ
   หรือปรึกษาแพทย์ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก และในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับ

 • การป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
  • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  • ริดสีดวงทวาร
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • การตัดทอนซิล หรืออะดีนอยด์
  • นิ่วทุกชนิด
  • เส้นเลือดขอดที่ขา
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อประกันสุขภาพ เพลสทีจ เฮลธ์ ได้เพียง 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • สามารถเลือกอาณาเขตความคุ้มครองได้ 1 แห่ง โดยเบี้ยประกันภัย จะแตกต่างกันในแต่ละอาณาเขตความคุ้มครอง
 • ทวีปเอเชีย ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น คาซัคสถาน ลาว คีร์กีซสถาน มาเก๊า มาเลเซีย มัลดีฟส์ มองโกเลีย พม่า เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน เวียดนาม และไทย
 • ในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพ TISCO My Care Prestige Health เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติม เพรสทีจ เฮลธ์
 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด ในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิตรับชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด
 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
 • การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทผู้รับประกันภัย


สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมประกันกลุ่มมะเร็ง

เฉพาะลูกค้าในกลุ่มทิสโก้ คุ้มครองโรคมะเร็ง กรณีตรวจพบโรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ ทุนประกัน 200,000 บาท

 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทผู้รับประกันภัย
 • สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนี้ สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่ไม่มีประวัติสุขภาพเกี่ยวกับมะเร็ง เนื้องอก ทั้งนี้เงื่อนไขการพิจารณาขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของบริษัทผู้รับประกันภัย
 • คุ้มครองนาน 1 ปี และต่ออายุอัตโนมัติในกรณีที่ต่ออายุกรมธรรม์สัญญาเพิ่มเติม
 • สิทธิประโยชน์ประกันกลุ่มมะเร็งนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยมะเร็งที่เกิดขึ้นก่อนหรือภายใน 90 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครอง
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด

คำถามที่พบบ่อย

OPD คืออะไร?

OPD ย่อมาจาก Out-Patient Department หมายถึง ผู้ป่วยนอก ซึ่งหมายถึงผู้ป่วยที่เข้าไปรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนอนพักที่โรงพยาบาล สามารถกลับไปพักรักษาตัวต่อที่บ้านได้ โดยส่วนมากอาการป่วยของผู้ป่วยนอกจะไม่รุนแรงมากนัก เช่น ไข้หวัด แพ้อากาศ ไอ หรือหัวแตก เย็บแผลไม่กี่เข็ม แต่แพทย์ลงความเห็นว่ากลับไปรักษาตัวที่บ้านได้ก็นับเป็นผู้ป่วยนอกทั้งหมด บางคนอาจจะเรียกว่าหาหมอรับยากลับบ้าน ก็คือ OPD เช่นกัน

IPD หมายถึง “Inpatient Department” ในภาษาไทยหมายถึง “แผนกผู้ป่วยใน” นั่นคือแผนกที่ให้บริการดูแลและรักษาผู้ป่วยที่ต้องนอนรอค้างคืนในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต้องรับการรักษาเชิงลึกหรือต้องให้บริการเฉพาะทาง เช่น การผ่าตัด, การรักษาโรคร้ายแรง, หรือการกู้ชีวิต ใน IPD ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลตลอดเวลา รวมถึงการให้ยาและการดูแลเฉพาะทางที่ต้องการ โดยผู้ป่วยจะต้องพักอยู่ในตึกหรือห้องที่จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ป่วยในระหว่างรักษา

ต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 180 วันต่อปี จึงจะสามารถซื้อได้

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ไม่มีประวัติสุขภาพเกี่ยวกับมะเร็ง เนื้องอก ทั้งนี้เงื่อนไขการพิจารณาขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของบริษัทผู้รับประกันภัย

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Easy Health

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 9,378 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 5,000,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: เหมาจ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยนอก: –
 • ค่าห้อง : ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Prestige

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 18,611 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 100,000,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: เหมาจ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยนอก: ซื้อเพิ่มได้
 • ค่าห้องสูงสุด: 25,000 บาท
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Saver

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,940 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 300,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: ไม่เกิน 50,000 บาท/ต่อครั้ง
 • ผู้ป่วยนอก: –
 • ค่าห้องสูงสุด : ตามจริง
ดูรายละเอียด