ประกันมรดก แบบชั่วระยะเวลา ส่งต่อมรดกให้คนข้างหลัง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครอง 10 ปี
 • รับส่วนลดเบี้ยประกัน ในกรณีที่ซื้อความคุ้มครองตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
 • ชำระค่าเบี้ยประกันภัยต่ำ แต่ให้ความคุ้มครองสูง
 • เบี้ยประกันภัยลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของสรรพากร

แบบประกันนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่ต้องการสร้างมรดกให้คนข้างหลัง
 • ผู้มีเงินได้ที่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • พนักงานออฟฟิศ / คนมีครอบครัว

สนใจแบบประกันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แผนความคุ้มครอง ประกันมรดก

ประกันมรดก

ตัวอย่างค่าเบี้ย

เพศหญิง อายุ 30 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 10,000,000 บาท

 • ชำระเบี้ย 10 ปี
 • ค่าเบี้ยประกัน 21,000 บาท ต่อปี (หลังหักส่วนลด)
 • ค่าเบี้ยต่อวัน 57.53 บาท
 • กรณีเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ได้รับ 10,000,000 บาท
 • อายุรับประกันภัย 20 – 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 350,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อราย ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาของบริษัทประกันภัย
 • การพิจารณารับประกัน ตอบคำถามสุขภาพแบบสั้น
 • การตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาของบริษัทประกันภัย
 • การชำระค่าเบี้ยประกันภัย รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน
 • อัตราค่าเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับอายุ และเพศของผู้เอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ โดยบริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยตามทางค้าปกติ ในกรณีที่บริษัทได้รับทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัย ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ทราบข้อมูลนั้นบริษัทไม่อาจบอกล้างสัญญาประกันภัย ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้าง ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณีนี้ได้
 • ผู้เอาประกันฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆาตกรรม
 • TISCO MY GIFT 10.10 ทิสโก้ มาย กิฟท์ สิบจุดสิบ เป็นชื่อ ทางการตลาดของแบบการประกันภัยแบบมีกําหนดระยะเวลา 10 ปี ประเภทสามัญ
 • ระยะเวลาเอาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่วันอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยจนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 10
 • การนําส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่นายหน้าเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • สามารถชําระเบี้ยประกันภัยได้ที่ ธนาคารทิสโก้ ทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางอื่นตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มชําระเบี้ยประกันภัย”
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย
 • หากผู้เอาประกันภัย ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์นี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้
 • หากมีการชําระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับผู้เอาประกันภัยย่อมมี สิทธิจะบอกเลิกสัญญาได้ โดยขอเวนคืนกรมธรรม์และรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจํานวนที่กําหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆอันพึงจะได้รับ หักด้วยจํานวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชําระอยู่ (ถ้ามี)
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทําความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจ
  ทําประกันภัย และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกําหนดและ
  เงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิด
  ข้อความจริงหรือแถลงข้อความเท็จ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัย
  บอกล้างสัญญาประกันภัยและปฎิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอไอเอ จํากัด
 • นายหน้าประกันภัย: ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จํากัด


คำถามที่พบบ่อย

TISCO My Gift 10.10 คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีหรือไม่ หรือมีข้อยกเว้นไม่คุ้มครองอย่างไร

คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี โดยมีข้อยกเว้นไม่คุ้มครองดังนี้

1. ผู้ขอเอาประกันชีวิตต้องตอบคำถามตามแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกข้อ การปกปิดข้อเท็จจริงใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 (ภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญาประกันฯ)

2. ผู้ขอเอาประกันชีวิตฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หลังจากวันสมัครทำประกันชีวิต หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ไม่มีการเพิ่มเบี้ยเนื่องจากอาชีพ แต่จะมีการปรับเพิ่มเบี้ยจากสุขภาพลูกค้า

ไม่มีระยะเวลารอคอยหากผ่านการอนุมัติการทำประกันภัยมีผลคุ้มครองทันที

ไม่ได้ เพราะกรณีการใช้สิทธินำค่าเบี้ยประกันภัยลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา ผู้ชำระเบี้ยกับผู้เอาประกันภัยต้องเป็นชื่อที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เท่านั้นจึงใช้สิทธิได้

31 วัน นับจากวันครบกำหนดการชำระเบี้ยประกันภัย

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันชีวิตวางแผนมรดก

ประกันชีวิต My Gift 10.10

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 976 บาท
 • คุ้มครอง : 10 ปี
 • ส่งเบี้ย : 10 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
ดูรายละเอียด
ประกันชีวิตวางแผนมรดก

TISCO My Gift Prestige

ค่าเบี้ยตามทุนประกัน
 • คุ้มครอง : 99 ปี
 • ส่งเบี้ย : 10, 15, 20 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
ดูรายละเอียด
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

TISCO My Wish 12.5

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 29,550 บาท/ปี
 • คุ้มครอง : 12 ปี
 • ส่งเบี้ย : 5 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
ดูรายละเอียด