ประกันชีวิตตลอดชีพ วางแผนส่งต่อมรดกให้กับลูกหลาน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • มั่นใจด้วยความคุ้มครองตลอดชีพ ถึงอายุ 99 ปี
 • รับส่วนลดค่าเบี้ยประกัน ในกรณีที่มีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน
 • เลือกระยะเวลาชำระค่าเบี้ยประกัน 10 ปี / 15 ปี / 20 ปี
 • เบี้ยประกันภัยลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของสรรพากร

แบบประกันนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่ต้องการส่งต่อมรดกให้คนข้างหลัง
 • ผู้ที่มีภาระและต้องการสร้างหลักประกันให้กับครอบครัว

สนใจแบบประกันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แผนความคุ้มครอง ประกันมรดก

ประกันมรดก แผน10ปี
ประกันมรดก แผน15ปี
แผน20ปี

ตัวอย่างค่าเบี้ย

เพศชาย อายุ 30 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 10,000,000 บาท

 • หากเลือกชำระเบี้ย 10 ปี ค่าเบี้ยประกัน 395,500 บาท ต่อปี
 • หากเลือกชำระเบี้ย 15 ปี ค่าเบี้ยประกัน 285,300 บาท ต่อปี
 • หากเลือกชำระเบี้ย 20 ปี ค่าเบี้ยประกัน 226,700 บาท ต่อปี

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

 • นาย ก. เพศชาย อายุ 30 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 99 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ย : 10 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย : 10,000,000 บาท
 • ชำระเบี้ยปีละ : 395,500 บาท

หากนาย ก. เสียชีวิต อายุ 55 ปี กรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินตามทุนประกันหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ดังนั้น ผลประโยชน์ที่ได้รับ จะได้รับเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัย 10,000,000 บาท

 • อายุรับประกันภัย ตั้งแต่ 1 เดือน – 75 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย ขึ้นกับกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัท
 • การตรวจสุขภาพ ขึ้นกับกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทชายหญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 75 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 10,000,000 บาท สูงสุด 1,000,000,000 บาท
 • ผู้เอาประกันไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ โดยบริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยตามทางค้าปกติ ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัย ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้าง ความสมบูรณ์ของสัญญา ประกันภัยในกรณีนี้ได้
 • ผู้เอาประกันฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 • TISCO MY GIFT PRESTIGE ทิสโก้ มาย กิฟท์ เพรสทีจ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกัน เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ พลัส (ไม่มีเงินปันผล)
 • ระยะเวลาเอาประกันภัยเริ่มต้นวันอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยจนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 99 ปี และครบ 80 ปี สำหรับผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัยสำหรับเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ที่ ธนาคารทิสโก้ ทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางอื่นตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มชำระเบี้ยประกันภัย
 • การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ปกติของ เอไอเอ
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
 • ผู้เอาประกันมีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย และส่งคืนกรมธรรม์ให้ เอไอเอ ภายใน 15 วัน (Free Look Period) นับตั้งแต่ได้รับกรมธรรม์จาก เอไอเอ โดยจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักค่าใช้จ่ายของ เอไอเอ ฉบับละ 500 บาท และหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)
 • เมื่อพ้นระยะเวลา Free Look Period และมีการชำระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์มีผลบังคับ ผู้เอาประกันสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ได้ ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับอาจน้อยกว่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระไว้
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ผู้ขอเอาประกันอาจได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความเท็จจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • บริษัทผู้รับประกันภัย บริษัท เอไอเอ จำกัด


คำถามที่พบบ่อย

สามารถแยกทำกรมธรรม์เป็น 2 ฉบับได้หรือไม่

สามารถทำได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณาของบริษัทประกัน

 • ผู้เอาประกันไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ
 • ผู้เอาประกันฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

เอไอเอ จะมีเจ้าหน้าที่ในการพาไปตรวจสุขภาพ และเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันชีวิตวางแผนมรดก

ประกันชีวิต My Gift 10.10

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 976 บาท
 • คุ้มครอง : 10 ปี
 • ส่งเบี้ย : 10 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
ดูรายละเอียด
ประกันชีวิตวางแผนมรดก

TISCO My Gift Prestige

ค่าเบี้ยตามทุนประกัน
 • คุ้มครอง : 99 ปี
 • ส่งเบี้ย : 10, 15, 20 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
ดูรายละเอียด
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

TISCO My Wish 12.5

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 29,550 บาท/ปี
 • คุ้มครอง : 12 ปี
 • ส่งเบี้ย : 5 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
ดูรายละเอียด