ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ จ่ายเบี้ยสั้น 5 ปี คุ้มครอง10 ปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี หรือ 10 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี
 • ตั้งแต่ปีที่อายุ 61 ปี รับเงินคืนทุกปี ปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และรับโบนัสเพิ่มอีก 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกๆ 5 ปี* ครบกำหนดรับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

* ณ อายุ 65, 70, 75, 80, และ 85 ปี

 • รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 608% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย เมื่อสมัครแบบประกันชีวิตแบบตลอดชีพ My Gift Good Choice แบบชำระเบี้ย 5 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 3,000,000 บาทขึ้นไป
 • สัญญาเพิ่มเติมฟรี สำหรับการยกเว้นชำระเบี้ยประกันภัย (WP) กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ที่มีอยู่ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ต้องไม่เกิน 4,000,000 บาท สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 16 – 55 ปี ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามกฎเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด

ประกันสุขภาพนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอน
 • ผู้ที่ต้องการสิทธิ์ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ทีรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ต่ำ แต่ต้องการรักษาระดับผลตอบแทนไม่ให้ลดลงและคงที่ในอนาคต

สนใจแบบประกันนี้

02-233-6000 กด 6
Table 03
90.5
90.10
website for My Gift Good Choice 02
 • อายุรับประกันภัย

แบบชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี : 1 เดือนถึง 55 ปี

แบบชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี : 1 เดือนถึง 50 ปี

 • ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 90 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี และ 10 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่จำกัด
 • การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกัน
 • อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกันภัย
 • วิธีการชำระเงิน เงินสด / บัตรเครดิต
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน

 • ส่วนลดเบี้ยประกันภัย สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 3,000,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 7 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรืแถลงข้อความอันเป็นเท็จ โดยบริษัทประกันภัยจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือวันที่บริษัทประกันภัยอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น
 • ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือวันที่บริษัทประกันภัยอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 • กรณีถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย
 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นโปรดศึกษาเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
หมายเหตุ
 • ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ TISCO My Gift Good Choice (ทิสโก้ มาย กิฟต์ กู๊ด ช้อยส์) เป็นชื่อทางการตลาด โดยชื่อที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คือ
  • ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ Gen Wealth Choice Smile 90/5 (เจน เวลธ์ ช้อยส์ 90/5)
  • ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ Gen Wealth Choice Smile 90/10 (เจน เวลธ์ ช้อยส์ 90/10)
 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
 • บริษัทผู้รับประกันภัย คือ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิตรับชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความเท็จจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมาย ตามจำนวนจ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
 • การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทผู้รับประกันภัย

คำถามที่พบบ่อย

แบ่งชำระได้หรือไม่

เลือกชำระค่าเบี้ยประกันแบบ รายปี รายเดือน ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน

สามารถตัดบัตรเครดิตได้

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันชีวิตวางแผนมรดก

ประกันชีวิต My Gift 10.10

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 976 บาท
 • คุ้มครอง : 10 ปี
 • ส่งเบี้ย : 10 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
ดูรายละเอียด
ประกันชีวิตวางแผนมรดก

TISCO My Gift Prestige

ค่าเบี้ยตามทุนประกัน
 • คุ้มครอง : 99 ปี
 • ส่งเบี้ย : 10, 15, 20 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
ดูรายละเอียด
ประกันชีวิตมรดก

My Gift Good Choice

ค่าเบี้ยตามทุนประกัน

 • เลือกส่งเบี้ย 5 ปี หรือ 10 ปี คุ้มครองยาวถึง 90 ปี
 • ครบกำหนดรับ 200%
 • รับเงินคืนทุกปี ปีละ 12% และโบนัส12% ทุก 5 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้
ดูรายละเอียด