ประกันมรดก ส่งต่อทรัพย์สินให้ลูกหลานอย่างมั่นคง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • วงเงินความคุ้มครองสูง คุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันชีวิตเริ่มต้นที่ 200,000 – 9,999,999 บาท
 • รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยที่จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป
 • Free ผลประโยชน์ ยกเว้นค่าเบี้ยประกันภัยหลักหากเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (44 โรค) (WPCI)
 • Free ผลประโยชน์ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (TI)
 • ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามกฎเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด
 • เลือกชำระเบี้ย 10 ปี / 15 ปี / 20 ปี

แบบประกันนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่ต้องการส่งต่อมรดกให้คนข้างหลัง
 • ผู้ที่มีภาระต้องการสร้างหลักประกันให้ครอบครัว

สนใจแบบประกันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แผนความคุ้มครอง

My Gift Premier
My Gift Premier 1000x1000 1 1

ตัวอย่างค่าเบี้ย My Gift Premier

 • เพศชาย อายุ 40 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท
 • ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี
 • ชำระเบี้ยรายปี 15,625 บาท

เบี้ยประกันภัยรวม 312,500 บาท รับเงินคืน 500,000 บาท

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

นายเอ เพศชาย อายุ 40 ปี เป็นเสาหลักของครอบครัว เริ่มเล็งเห็นความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน ต้องการให้ภรรยาและลูก ๆ สบายในแต่ละวัน และมีเงินสำรองสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน จึงเลือกซื้อแบบประกันภัยหลัก TISCO My Gift Premier จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท

กรณีที่ 1

นายเอเสียชีวิตในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ดังนั้นผลประโยชน์ที่ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับคือจำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท

กรณีที่ 2

นายเอมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา ดังนั้นผลประโยชน์ที่นายเอจะได้รับคือจำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท

กรณีที่ 3

นายเอป่วยเป็นหนึ่งในโรคร้ายแรง 44 โรคที่ระบุไว้ในสัญญาแนบท้ายกรมธรรม์ เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (WPCI) ดังนั้น นายเอจะได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย

กรณีที่ 4

นายเอได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า อาการเจ็บป่วยของนายเอนั้นส่งผลให้นายเอตกอยู่ในภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ดังนั้นนายเอจะได้รับผลประโยชน์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหลัก คิดเป็น 450,000 บาท และได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัย (ไม่รวมสัญญาเพิ่มเติม)

 • อายุรับประกัน ตั้งแต่ 15 วัน – 75 ปี
 • การตรวจสุขภาพ ขึ้นกับกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัท เพศชายและหญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 75 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท สูงสุด9,999,999 บาท
 • ส่วนลดเบี้ยประกันภัย
เงินเอาประกันภัย 500,000 – 699,999 บาท 700,000 บาท ขึ้นไป
ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 1.0 บาท 1.50 บาท
 • ผู้เอาประกันไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ โดยบริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยตามทางค้าปกติ ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัย ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้าง ความสมบูรณ์ของสัญญา ประกันภัยในกรณีนี้ได้
 • ผู้เอาประกันฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 • TISCO My Gift Premier ทิสโก้ มาย กิฟท์ พรีเมียร์ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเอไอเอ ตลอดชีพ พลัส ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)
 • ระยะเวลาเอาประกันภัยเริ่มต้น ณ วันอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยจนถึงวันครบรอบปีที่ผู้เอาประกันอายุครบ 99 ปี และครบ 80 ปี สำหรับผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัยสำหรับเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่นายหน้าเก็บเบี้ยประกันภัย การที่นายหน้าเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ที่ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศและช่องทางอื่นตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการชำระเบี้ยประกันภัย
 • การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ปกติของ เอไอเอ
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
 • ผู้เอาประกันมีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย และส่งคืนกรมธรรม์ให้ เอไอเอ ภายใน 15 วัน (Free Look Period) นับตั้งแต่ได้รับกรมธรรม์จาก เอไอเอ โดยจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักค่าใช้จ่ายของ เอไอเอ ฉบับละ 500 บาท และหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)
 • เมื่อพ้นระยะเวลา Free Look Period และมีการชำระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์มีผลบังคับ ผู้เอาประกันสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ได้ ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับอาจน้อยกว่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระไว้
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ผู้ขอเอาประกันอาจได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความเท็จจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • บริษัทผู้รับประกันภัย บริษัท เอไอเอ จำกัด


คำถามที่พบบ่อย

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่จำนวนในข้อใดข้อหนึ่งจะมากกว่า 1. จำนวนเงินเอาประกันภัย 2. เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ 3. จำนวนเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด

เนื่องจากความคุ้มครอง TI และ ความคุ้มครอง WPCI เป็นความคุ้มครองฟรี ลูกค้าไม่สามารถซื้อความคุ้มครองดังกล่าวเพิ่ม

ความคุ้มครอง TI ไม่มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง แต่ความคุ้มครอง WPCI มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง 60 วัน

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันชีวิตวางแผนมรดก

ประกันชีวิต My Gift 10.10

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 976 บาท
 • คุ้มครอง : 10 ปี
 • ส่งเบี้ย : 10 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
ดูรายละเอียด
ประกันชีวิตวางแผนมรดก

TISCO My Gift Prestige

ค่าเบี้ยตามทุนประกัน
 • คุ้มครอง : 99 ปี
 • ส่งเบี้ย : 10, 15, 20 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
ดูรายละเอียด
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

TISCO My Wish 12.5

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 29,550 บาท/ปี
 • คุ้มครอง : 12 ปี
 • ส่งเบี้ย : 5 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
ดูรายละเอียด