ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ไม่ทิ้งภาระให้คนข้างหลัง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • เบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่ปรับเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา 7 ปี
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • ชดเชย 2 เท่า หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ

ประกันนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่มีภาระทางสินเชื่อกับธนาคารทิสโก้
 • ผู้ที่ต้องการวางแผนส่งต่อมรดกให้แก่บุคคลในครอบครัว

สนใจแบบประกันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ความคุ้มครองประกันมรดก My Gift X1

*กรณีที่เป็นอุบัติเหตุสาธารณภัยจากการเป็นผู้โดยสารยานพาหนะทางบกที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกแบบสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถไฟ เป็นต้น หรือเกิดอุบัติเหตุในลิฟต์สาธารณะ หรือไฟไหม้อาคารสาธารณะที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ในอาคารขณะที่เกิดไฟไหม้ จะได้รับความคุ้มครองเป็น 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ตัวอย่างค่าเบี้ย

เพศ ชาย อายุ 35 ปี

 • จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
 • ชำระเบี้ยปีละ 6,870 บาท
 • ต่ออายุต่อเนื่องสูงสุด 7 ปี และไม่เกินอายุ 65 ปี

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

ลูกค้าทำ My Gift X1 จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท

เหตุการณ์ที่ 1 ผู้เอาประกันภัยขับรถและถูกสะพานกลับรถถล่มทับเสียชีวิต
– รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 500,000 บาท
– รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท
รับผลประโยชน์รวม 1,000,000 บาท

เหตุการณ์ที่ 2 ผู้เอาประกันภัยเดินบนทางเลื่อนและโดนทางเลื่อนหนีบ สูญเสียขาทั้ง 2 ข้าง
– รับผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาท
– รับผลประโยชน์กรณีสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท
รับผลประโยชน์รวม 1,000,000 บาท

เหตุการณ์ที่ 3 ผู้เอาประกันภัยไปดูหนังแล้วเกิดไฟไหม้ในโรงหนังเสียชีวิต
– รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 500,000 บาท
– รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ 1,000,000 บาท
รับผลประโยชน์รวม 1,500,000 บาท

 • ผู้เช่าซื้อ/ ผู้กู้ ที่ซื้อประกันคุ้มครองสินเชื่อแล้ว / ผู้ค้ำประกัน / คู่สมรสของผู้เช่าซื้อ/ ผู้กู้ /ผู้ค้ำประกัน
 • อายุตั้งแต่ 18 – 60 ปี
 • การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันชีวิต และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย
 • มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง และ/หรือ โรคเรื้อรัง ไม่พิการหรือทุพพลภาพหรือวิกลจริต
 • อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับอายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • บริษัทประกันชีวิตจะไม่จ่ายเงินตามสัญญาเมื่อปรากฏว่า ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายในหนึ่งปี (1 ปี) นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามหนังสือรับรองการประกันชีวิต หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • กรณีบอกล้างสัญญาประกันชีวิต เนื่องจากไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทประกันชีวิตจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยที่มีผลบังคับใช้มาเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปีแล้ว

สิทธิในการขอยกเลิกการประกันภัย

 • หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกการประกันภัยฉบับนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนหนังสือรับรองการประกันชีวิตมายังบริษัทประกันชีวิตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองการประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท (ถ้ามี)
 • หากยกเลิกภายหลังระยะเวลาดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนการชำระเบี้ยประกันภัยส่วนที่ผู้เอาประกันภัยยังไม่ได้รับความคุ้มครองนับจากวันที่มีผลยกเลิกกรมธรรม์
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิในการขอยกเลิกการประกันภัยฉบับนี้
 • My Gift X1 เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม แบบชั่วระยะเวลา 1/1
 • ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการชำระเบี้ยประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิตรับชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • กรณีผู้ขอเอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครอง
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายรายบุคคลก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับหนังสือรับรองการประกันชีวิตแล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือรับรองการประกันชีวิต
 • เอกสารเสนอขายรายบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบความเข้าใจเท่านั้น เบี้ยประกันภัย ผลประโยชน์ และความคุ้มครองที่ระบุในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต
 • เบี้ยประกันสุขภาพ เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • นายหน้าประกันชีวิต : ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย


คำถามที่พบบ่อย

ใครคือกลุ่มลูกค้าที่มีสิทธิ์ทำประกันชีวิต My Gift X1

1. ผู้เช่าซื้อ/ ผู้กู้ ที่ซื้อประกันคุ้มครองสินเชื่อแล้ว
2. ผู้ค้ำประกัน
3. คู่สมรสของผู้เช่าซื้อ/ ผู้กู้ /ผู้ค้ำประกัน

วันที่รับรถ หรือ วันที่อนุมัติสินเชื่อ ตามที่ระบุในหนังสือรับรองการประกันชีวิต เป็นระยะเวลา 1 ปี

ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ประเภทของประกันภัยที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีในส่วนของเบี้ยประกันสุขภาพ (25,000 บาท)

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันชีวิตวางแผนมรดก

ประกันชีวิต My Gift 10.10

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 976 บาท
 • คุ้มครอง : 10 ปี
 • ส่งเบี้ย : 10 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
ดูรายละเอียด
ประกันชีวิตวางแผนมรดก

TISCO My Gift Prestige

ค่าเบี้ยตามทุนประกัน
 • คุ้มครอง : 99 ปี
 • ส่งเบี้ย : 10, 15, 20 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
ดูรายละเอียด
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

TISCO My Wish 12.5

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 29,550 บาท/ปี
 • คุ้มครอง : 12 ปี
 • ส่งเบี้ย : 5 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
ดูรายละเอียด