ประกันชีวิตแบบบำนาญ เพื่อการเกษียณ รับเงินบำนาญจนถึงอายุ 99 ปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว / 5 ปี / 10 ปี และถึงอายุ 60 ปี
 • รับเงินบำนาญรายปี ตั้งแต่อายุ 60 ปี จนถึงอายุ 99 ปี
 • มีโอกาสรับเงินบำนาญเพิ่มพิเศษ
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมสรรพากรกำหนด)

แบบประกันนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอน
 • ผู้ที่ต้องการสิทธิ์ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ทีรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ต่ำ แต่ต้องการรักษาระดับผลตอบแทนไม่ให้ลดลงและคงที่ในอนาคต

สนใจแบบประกันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ตัวอย่างความคุ้มครอง My Wish Retirement Par

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ครั้งเดียว, 5 ปี, 10 ปี, และถึงอายุ 60 ปี

 • อายุรับประกัน : 20 – 50 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี
  20 – 54 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
  20 – 49 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
  20 – 55 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 60 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 20,000,000 บาท สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 50,000 บาท สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี, 10 ปี และถึงอายุ 60 ปี

ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

บริษัทประกันชีวิตจะไม่คุ้มครองในกรณีดังนี้

 • ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จโดยบริษัทประกันชีวิตจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทประกันชีวิตอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัย ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทประกันชีวิตไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณีนี้ได้
 • ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทประกันชีวิตอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเอาเงินประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 • ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย

TISCO My Wish Retirement (Par) เป็นชื่อทางการตลาด โดยชื่อแบบประกันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คือ

 • แบบบำนาญตลอดชีพ 60 (มีเงินปันผล) – ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
 • แบบบำนาญตลอดชีพ 60 (มีเงินปันผล) – ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
 • แบบบำนาญตลอดชีพ 60 (มีเงินปันผล) – ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
 • แบบบำนาญตลอดชีพ 60 (มีเงินปันผล) – ชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 60 ปี

ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี หรืออาจลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาทต่อปี กรณีที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไป ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไข ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น

สื่อโฆษณานี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โดยรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นฉบับสมบูรณ์จะระบุไว้ในกรมธรรม์

เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุด ผู้เอาประกันภัยควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


คำถามที่พบบ่อย

ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

สามารถชำระเบี้ยประกันภัยรายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี, 10 ปี และถึงอายุ 60 ปี

แบบประกันบำนาญ TISCO My Wish Retirement (Par) สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาทต่อปี

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันชีวิตวางแผนมรดก

ประกันชีวิต My Gift 10.10

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 976 บาท
 • คุ้มครอง : 10 ปี
 • ส่งเบี้ย : 10 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
ดูรายละเอียด
ประกันชีวิตวางแผนมรดก

TISCO My Gift Prestige

ค่าเบี้ยตามทุนประกัน
 • คุ้มครอง : 99 ปี
 • ส่งเบี้ย : 10, 15, 20 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
ดูรายละเอียด
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

TISCO My Wish 12.5

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 29,550 บาท/ปี
 • คุ้มครอง : 12 ปี
 • ส่งเบี้ย : 5 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
ดูรายละเอียด