ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ จ่ายเบี้ยสั้น 5 ปี คุ้มครอง10 ปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ชำระเบี้ยประกันภัยระยะสั้น 5 ปี คุ้มครองนานถึง 10 ปี
 • รับเงินคืนทุกปี 3% ตลอดสัญญา
 • ครบกำหนดสัญญารับ 550% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • สมัครง่ายไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ

ประกันสุขภาพนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้มีเงินได้ที่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • ผู้ที่ต้องการออมเงิน
 • ผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่แน่นอน

สนใจแบบประกันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ความคุ้มครองประกันชีวิต My Wish 10.5

1

* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
** ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์
*** กรณีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับผลประโยชน์

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี  
ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท  
อายุ (ปี) อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท)
1 เดือน – 60 ปี 987 บาท
61 ปี – 70 ปี 992 บาท

 

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

นาย ก. เพศชาย อายุ 40 ปี ทำประกัน My Wish 10.5 ทุนประกัน 100,000 บาท
ชำระค่าเบี้ยประกันปีละ 98,700 บาท หากชำระครบ 5 ปี รวมค่าเบี้ยที่ชำระทั้งหมด 493,500 บาท
เหตุการณ์ที่ 1 หากลูกค้ามีชีวิตอยู่ครบ 10 ปี ลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนคืนทุกปี ปีละ 3% โดยรวมผลตอบแทนทั้งหมดที่ลูกค้าจะได้รับ 585,000 บาท
เหตุการณ์ที่ 2 หากลูกค้าเสียชีวิตในปีที่ 6 ลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์ 500,000 บาท

– อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี
– จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท
– ชำระเบี้ย เป็นรายปีเท่านั้น
– ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
– ชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก : เงินสด / บัตรเครดิต / เช็ค
– ชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีต่อ : เงินสด / เช็ค / หักบัญชีเงินฝาก

– กรณีปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ ที่จะมีผลต่อการพิจารณารับประกันภัย
– กรณีผู้เอาประกันฆ่าตัวตายด้วยสมัครใจภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุหรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆาตกรรม

– แบบประกันชีวิต My Wish 10.5 เป็นชื่อทางการตลาดโดยในกรมธรรม์จะระบุชื่อแบบประกันทีแอล มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 10/5
– เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญาและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิต จะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันที่จ่ายเท่านั้น
– การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บมจ.ไทยประกันชีวิต ทุกสาขา,ที่ทำการไปรษณีย์,เคาเตอร์เซอร์วิส,ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
– การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต (Visa/Mastercard) สามารถชำระเบี้ยประกันภัยเฉพาะปีแรกเท่านั้น
– การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณาการรับประกันภัยของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
– เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมาย ตามจำนวนจ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
– ผลิตภัณฑ์ประกันภัย มิใช่เงินฝาก จึงอาจจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินต้นไม่เต็มจำนวน และไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้นในกรณีที่ผุ้เอาประกันภัยถือครองกรมธรรม์ไม่ครบระยะเวลาที่กำหนด
– หากท่านประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านสามารถส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทฯ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยบริษัทฯจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯฉบับละ 500 บาท ในกรณีใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์
– กรณีเวนคืนหรือยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมด
– ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในใบคำขอเอาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
– ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมุลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
– ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัทผู้รับประกันภัยอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทผู้รับประกันภัย ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น


คำถามที่พบบ่อย

ไม่สามารถแบ่งชำระได้ ต้องชำระแบบรายปี เท่านั้น

ได้เฉพาะปีแรกเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันชีวิตวางแผนมรดก

ประกันชีวิต My Gift 10.10

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 976 บาท
 • คุ้มครอง : 10 ปี
 • ส่งเบี้ย : 10 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
ดูรายละเอียด
ประกันชีวิตวางแผนมรดก

TISCO My Gift Prestige

ค่าเบี้ยตามทุนประกัน
 • คุ้มครอง : 99 ปี
 • ส่งเบี้ย : 10, 15, 20 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
ดูรายละเอียด
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

TISCO My Wish 12.5

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 29,550 บาท/ปี
 • คุ้มครอง : 12 ปี
 • ส่งเบี้ย : 5 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
ดูรายละเอียด